1 ½ oz Illicit Apple Pie Moonshine
1 oz vodka
½ oz Galiano
½ oz Vermouth